Dodaj do porównania Porównaj
Brak produktów do porównania

Reklamacja

Reklamację można łatwo złożyć poprzez formularz reklamacji dostępny pod linkiem niżej:

ZŁÓŻ REKLAMACJĘ

W chwili odbioru przesyłki należy sprawdzić stan opakowania, a w przypadku widocznych uszkodzeń należy sporządzić z dostawcą protokół szkody. 

Niezwłocznie po odebraniu przesyłki należy sprawdzić również stan zakupionych produktów, a zgłoszenie wszelkich ewentualnych uszkodzeń mechanicznych należy przesłać do nas w ciągu 5 dni od odebrania przesyłki.

Wszystkie produkty są przed wysyłką starannie sprawdzane przez naszych Kontrolerów Jakości, dlatego zależy nam na szybkim wykryciu uszkodzeń powstałych w transporcie. 
 
1. Sprzedawca odpowiada względem Kupującego za wady fizyczne i prawne rzeczy. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu prawa do rękojmi za wadę fizyczną i prawną określone są ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za sprzedane towary, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Klientowi. Odpowiedzialność Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru dotyczy tych wad, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego lub wynikły z przyczyny tkwiącej w Towarze w tej samej chwili.  
3. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
 a) pisemnie na adres Sprzedawcy: 4IQ Group sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 14-200 Iława
 b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: reklamacje@4iQ.com.pl
 c) osobiście w siedzibie Sprzedawcy: 4IQ Group sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 14-200 Iława
4. Reklamacja powinna zawierać:
 a) imię i nazwisko Konsumenta,
 b) nazwę Towaru oraz datę zakupu,
 c) datę wystąpienia wady,
 d) opis i rodzaj dostrzeżonej wady,
 e) żądanie Konsumenta związane z doprowadzeniem Towaru do stanu zgodności z Umową sprzedaży.
5. Sprzedawca odpowiada względem Klienta, jeżeli sprzedany Towar jest niezgodny z umową sprzedaży, w szczególności, jeżeli:
a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia,
b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór,
c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia,
d) został kupującemu wydany w stanie niezupełnym,
e) został nieprawidłowo zamontowany i uruchomiony, jeżeli czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność, albo przez Klienta, który postąpił według instrukcji otrzymanej od sprzedawcy
f) stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli jest obciążony prawem osoby trzeciej
g) ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu Towarem wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wadę Towaru, jeżeli wada była wiadoma Klientowi w chwili wydania Towaru. Powyższe postanowienie nie dotyczy Klientów będących Konsumentami. 
7. Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, Klient może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Niezależnie od wymienionych wyżej uprawnień Klient może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.
8. Sprzedawca może nie uwzględnić roszczenia Klienta jeżeli:
a) wymiana albo usunięcie wady (doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej) w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe
b) w porównaniu z drugim z możliwych sposobów doprowadzenie do zgodności z mową wymagałoby nadmiernych kosztów
c) Klientem jest przedsiębiorca i koszty wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
9. Jeżeli Klient zgłaszający reklamację jest Konsumentem przysługuje mu nadto roszczenie wymiany rzeczy na wolną od wad w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował usunięcie wady albo żądanie usunięcia wady zamiast zaproponowanej przez Sprzedawcę wymiany na rzecz wolną od wad. Sprzedawca może nie uwzględnić żądań Konsumenta, jeżeli wybrany przez niego sposób doprowadzenia Towaru do zgodności z umową jest niemożliwy do zrealizowania albo wymagałby nadmiernych kosztów w porównaniu z wyborem Sprzedawcy. 
10. W celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się uprzedni kontakt ze Sprzedawcą pod adresem reklamacje@4iQ.pl lub kontakt telefoniczny pod numerem 89 648 60 85.
11. Sprzedawca ustosunkuje się do żądań Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania żądania Klienta. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkował się do żądania Klienta będącego Konsumentem w podanym wyżej terminie, żądanie Konsumenta uważa się za uzasadnione. 
12. Klient obowiązany jest dostarczyć wadliwy Towar do miejsca określonego w umowie, a w przypadku jego braku, do miejsca, w którym Towar został Klientowi wydany. Jeżeli jednak dostarczenie Towaru przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient jest zobowiązany udostępnić Sprzedawcy wadliwy Towar w miejscu, w którym się obecnie znajduje.
13. Sprzedawca dokona wymiany rzeczy lub usunięcia wady w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
Wszelkie koszty związane z reklamacją, w tym koszty dostarczenia wadliwego Towaru ponosi Sprzedawca. 
14. Towar podlegający reklamacji należy odesłać lub dostarczyć osobiście na adres Sprzedawcy: 4iQ Group sp. o.o., ul. Grunwaldzka 13, 14-200 Iława. 
15. Klient ma prawo realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

Newsletter Zapisz się i bądź na bieżąco