„4IQ GROUP” SP. Z O.O.

ul. Ludwika Mierosławskiego 6

14-200 Iława, Poland

NIP 744-181-07-95

 


POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informacje ogólne

 

Szanując prawo do prywatności osób, które powierzyły 4IQ GROUP Sp. z o.o. swoje dane osobowe, w szczególności naszych klientów, osób korzystających z naszych usług, kontrahentów i ich pracowników, pragniemy zapewnić, że pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z europejskim i krajowym prawem, w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

 

Poniższe postanowienia, zwane „Polityką prywatności” zawierają informacje dotyczące zbierania i wykorzystywania danych osobowych przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. ustanowione na gruncie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000).

 

Korzystanie z funkcji serwisu www.4iq.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”) wymaga przetwarzania Twoich danych osobowych, dlatego w celu zrozumienia podejmowanych czynności przetwarzania danych,  przed rozpoczęciem korzystania z serwisu Sklepu Internetowego prosimy o zapoznanie się z treścią Polityki prywatności.

 

Administrator danych

 

Administratorem danych osobowych, które przekazujesz nam podczas korzystania z usług dostępnych w Serwisie, czyli podmiotem decydującym o  celach i sposobach przetwarzania jest 4IQ GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie przy ul. Przemysłowej 3, 14-200 Iława.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z nami również mailowo pod adresem: odo@4iq.com.pl

 

Klauzula informacyjna

 

Wszelkie niezbędne informacje podawane w przypadku zbierania danych przez Administratora wynikające z art. 13 lub 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Pełną treść Klauzuli informacyjnej znajdziesz na www.4iq.com.pl

 

Podstawowe pojęcia:

 

Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość.

 

Klient –  a) osoba fizyczna, w tym konsument (tj. dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową), która posiada zdolność do czynności prawnych i/lub ukończyła co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego, a także b) osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która korzysta lub zamierza korzystać z Serwisu, w tym ze Sklepu Internetowego i/lub w przypadkach opisanych w regulaminie ze Sklepu Internetowego.

 

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

 

Podmiot przetwarzający – osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu Administratora.

 

Profilowanie – jest to dowolna forma zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych. Poprzez profilowanie możliwe jest przypisanie indywidualnej, konkretnej oferty, spersonalizowanej dla poszczególnego Klienta.

 

Przetwarzanie – są to operacje lub zestaw operacji wykonywanych na Danych Osobowych np. zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

 

Pseudonimizacja – jest to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać danej, konkretnej osobie, której dane dotyczą.

 

Sklep Internetowy – serwis internetowy Administratora, dostępny pod adresem www.4iq.com.pl, umożliwiający prowadzenie handlu elektronicznego, w zakresie sprzedaży produktów i usług.

 

Zgoda – konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej Danych Osobowych.

 

Pozyskiwanie danych, cel i czas ich przetwarzania

 

Twoje dane osobowe pozyskiwane są przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. wyłącznie od Ciebie. Zbieramy je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddajemy dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym i  niezbędnym zakresie.

Twoje dane przetwarzamy nie dłużej niż jest to niezbędne do realizacji konkretnego celu lub obowiązku wynikającego z obowiązujących przepisów prawa. Administrator regularnie weryfikuje wszelkie bazy danych, nośniki danych i usuwa zbędne dane lub są one automatycznie usuwane.

 

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych:

 

Cel przetwarzania:

Podstawa prawna oraz okres przechowywania danych:


Prawnie uzasadniony interes
(art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
jeśli występuje:

Zawarcie, realizacja i obsługa  umów (np. umów kupna-sprzedaży z klientem lub kontrahentem) lub podjęcie działań na żądanie osoby, przed zawarciem umowy

art. 6 ust. 1 lit. b
(dot. klientów);

art. 6 ust. 1 lit. f RODO
(dot. osób współpracujących z nami w imieniu klienta/kontrahenta)

 

Przez czas określony umową, uzgodniony przez strony lub niezbędny do wykonania przez administratora zobowiązań wymagających przetwarzania danych

Potrzeba kontaktu z klientami / pracownikami / współpracownikami klientów i kontrahentów w związku z działaniami podjętymi w celu zawarcia umowy lub jej realizacji

Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji

art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f RODO

 

Przez czas trwania umowy lub do czasu upływu rękojmi lub rozliczenia reklamacji

Potrzeba kontaktu z pracownikami /współpracownikami klientów w związku  z rozpatrywaniem skarg, wniosków i reklamacji

Ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


Przez czas do upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających  z umowy – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Przetwarzanie danych klientów  lub kontrahentów i ich pracowników /współpracowników w związku z ustaleniem, dochodzeniem i obroną roszczeń

Prowadzenie rozliczeń, księgowości i sprawozdawczości finansowej

art. 6 ust. 1 lit. c RODO

w zw. z art. 74 ust. 2 Ustawy o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. poz. 395).


Przez czas do wygaśnięcia obowiązków dotyczących przechowywania danych, wynikających z przepisów prawa, w szczególności przechowywania dokumentów księgowych (co do zasady przez 5 lat po roku, w którym wystąpiło zdarzenie prawne, które obligowało do wystawienia dokumentu księgowego)

-

Prowadzenie statystyk

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


Przez czas prowadzenia innej, wskazanej w niniejszej tabeli operacji przetwarzania. Nie przechowujemy danych osobowych wyłącznie do celów statystycznych

Usprawnienie prowadzonej działalności dzięki wnioskom wyciągniętym na podstawie działań statystycznych

Prowadzenie działań marketingowych (w tym przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej)

art. 6 ust. 1 lit. a i/lub f RODO


W przypadku prowadzenia marketingu z wykorzystaniem numeru telefonu lub adresu e-mail administrator uzyska zgodę na kanał komunikacji zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub ustawą – Prawo telekomunikacyjne

 

Do czasu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą

Do czasu wniesienia sprzeciwu, czyli okazania nam w dowolny sposób, że nie chcesz pozostawać z nami w kontakcie ani otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach, ewentualnie do czasu przedawnienia roszczeń

Prowadzenie działań marketingowych promujących produkty i usługi

Monitoring na terenie administratora danych w celu podniesienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia oraz zachowania tajemnicy informacji

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


Nagrania obrazu są przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania lub do czasu wniesienia uzasadnionego sprzeciwu, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu – wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania

Prowadzenie kontroli dostępu dla osób przebywający na terenie

4IQ GROUP Sp. z o.o. jest naszym uzasadnionym celem, a w przypadku pracowników wynika z przepisu prawa (art.222KP)

Przetwarzanie danych w ramach profilu 4IQ GROUP Sp. z o.o. na portalach społecznościowych, np.  Facebook, Instagram, YouTube,

Tik Tok

art. 6 ust. 1 lit. f RODO


Dane są współadministrowane przez

4IQ GROUP Sp. z o.o. i portale społecznościowe

 

Dane będą przetwarzane do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prowadzenie bieżącej korespondencji przy wykorzystaniu narzędzi dostarczonych przez portale, oraz prowadzenie innych działań marketingowych

Przetwarzanie plików cookies

art. 6 ust. 1 lit. a i/lub f RODO


Administrator korzysta z niezbędnych plików cookie, w celu umożliwienia działania podstawowych funkcji strony

 

Ponadto, w przypadku prowadzenia badań statystycznych, marketingu bądź zapisywania preferencji użytkownika z wykorzystaniem plików cookies administrator uzyska zgodę na zapisanie plików cookies na urządzeniu użytkownika

W takim przypadku dane będą przetwarzane do czasu wycofania zgody/wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Umożliwienie działania podstawowych funkcji strony

Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, statystycznych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Prowadzenie rekrutacji

art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO
(dot. kandydatów na pracowników);

art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO
(dot. kandydatów na współpracowników)


Dane będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji, a w przypadku zgody wyrażonej na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 12 miesięcy.

-

 

Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane przez Administratora w związku z innymi czynnościami prawnymi oraz innymi, konkretnie wskazanymi, uzasadnionymi celami, jednakże każdorazowo są one przedkładane osobie, której dane dotyczą za pośrednictwem klauzul informacyjnych.

 

Odbiorcy danych

 

W związku z prowadzoną działalnością 4IQ GROUP Sp. z o.o. może przekazać Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym je na jego zlecenie, np.:

·         organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,

·         podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności:
- dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych

- podmiotom audytującym naszą działalność

- podmiotom współpracującym w ramach kampanii marketingowych

- firmom kurierskim, przewozowym, spedycyjnym

- dostawcom usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o

  usługach płatniczych, tj. PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, bankom dla dokonywania
  rozliczeń

- podmiotom świadczącym dla nas usługi finansowe, księgowe, kadrowo-płacowe,

·         podmiotom udzielającym porad prawnych, uczestniczącym w postępowaniach sądowych, mediacyjnych, egzekucyjnych i innych w imieniu i na rzecz Administratora, a także kancelariom notarialnym, bądź doradcom podatkowym,

·         internetowym portalom rekrutacyjnym, w przypadku danych kandydatów do pracy.

Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, które zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

 

Przekazywanie danych do państw trzecich

 

Co do zasady Twoje dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, dalej „EOG”.

 

Korzystanie przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. ze wsparcia podwykonawców działających poza EOG, świadczących usługi teleinformatyczne oraz infrastruktury IT może powodować przekazanie Twoich danych poza obszar EOG.

 

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej państwa odbiorców spoza EOG zapewniają odpowiedni stopień ochrony danych osobowych, zgodny ze standardami ROG. W przypadku odbiorców na terytorium państw nieobjętych decyzją Komisji Europejskiej, w celu zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony, eksporter danych (administrator lub podmiot przetwarzający, działający na zlecenie administratora) zawiera umowy z odbiorcami danych osobowych, które są oparte na standardowych klauzulach umownych wydanych przez Komisję Europejską zgodnie z art. 46 ust. 2 lit. c RODO.

 

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

 

Każda osoba, której dane są przetwarzane przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. ma prawo do:

·         dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

·         sprostowania (poprawienia) swoich danych,

·         usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,

·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych – jeżeli podstawą prawną ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

·         cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Osoba, której dane dotyczą ma również prawo do uzyskania wyczerpującej informacji:

·         czy i od kiedy 4IQ GROUP Sp. z o.o. posiada zbiór danych

·         kto jest administratorem tego zbioru (nazwa, siedziba)

·         w jakim celu, zakresie i w jaki sposób są przetwarzane dane zawarte w zbiorze

·         o źródle, z którego pochodzą dane, chyba że Administrator jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych lub zachowania tajemnicy zawodowej

·         o sposobie udostępniania danych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane

 

Więcej informacji o prawach przysługujących osobom, których dane dotyczą zawierają przepisy art. 12 – 23 RODO.

 

W celu realizacji praw, o których mowa powyżej należy skontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na adres jego siedziby: ul. Ludwika Mierosławskiego 6, 14-200 Iława lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odo@4iq.com.pl

 

Osobie, której dane są przetwarzane przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje są dostępne pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

 

Dobrowolność podania danych

 

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celów dla jakich zostały pozyskane, tj. prowadzenia przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. działalności i wywiązywania się z wymogów prawa.

 

Oznacza to, że jeśli chcesz zakupić nasze produkty, skorzystać z naszych usług, zostać naszym kontrahentem, dostawcą lub pracownikiem/współpracownikiem, musisz podać swoje dane osobowe.

 

W pozostałym zakresie, szczególnie jeśli chodzi o przetwarzanie przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. danych w celach marketingowych, ich podanie jest zawsze dobrowolne.

 

Profilowanie

 

W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty swoim Klientom i użytkownikom serwisu www.4iq.com.pl, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą, Administrator danych może stosować „profilowanie”.

 

Profilowanie w serwisie polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie, np. poprzez dodanie konkretnego produktu do koszyka, przeglądanie strony konkretnego produktu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów.

 

Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy. Efektem korzystania z profilowania w Sklepie Internetowym może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji produktu, który może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty.

 

Mimo profilowania to Klient podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciał skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu.

 

Pliki cookies

 

Pliki cookies (ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe wysyłane przez serwer i zapisywane po Twojej stronie, jako osoby odwiedzającej nasz serwis www.4iq.com.pl, np. na dysku twardym Twojego komputera, laptopa, karcie pamięci Twojego telefonu lub innego urządzenia, z którego korzystasz.

Cookies zbierają informacje, które mogą być odczytane przez nasz system przy każdorazowym połączeniu się urządzenia, z którego korzystasz i są kojarzone wyłącznie z przeglądarką Twojego urządzenia, jesteś zatem anonimowy (nie podajesz imienia lub nazwiska).

Dostarczają one danych statystycznych o Twoich ruchach i korzystaniu przez Ciebie z poszczególnych stron naszego serwisu, ułatwiają korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin użytkownika w Sklepie Internetowym i dokonywanych przez niego czynności.

Gromadzenie takich informacji służy głównie do zwiększenia Twojej wygody oraz ogólnej poprawy jakości oferowanych przez nas usług.

 

Możemy przetwarzać Twoje dane zawarte w plikach cookies w następujących celach:

·         identyfikacji Ciebie jako osoby zalogowanej w naszym sklepie internetowym i pokazywania, że jesteś zalogowany,

·         zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia przez Ciebie zamówienia,

·         zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówień, ankiet lub danych logowania do naszego sklepu internetowego,

·         obsługi Twojego konta w sklepie internetowym,

·         dostosowania zawartości naszych stron do Twoich indywidualnych preferencji oraz optymalizacji korzystania ze sklepu internetowego,

·         prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z naszego sklepu internetowego.

 

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików cookies. Każdy użytkownik ma jednak możliwość określenia warunków korzystania z tych plików za pomocą własnej przeglądarki internetowej.

Również Ty możesz w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików cookies poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików cookies na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). W ten sposób możesz częściowo ograniczyć lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików cookies.

Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi przeglądarek internetowych, zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej.

Wyłączenie przez Ciebie opcji akceptowania plików cookies w Twojej przeglądarce, np. zablokowanie lub monitowanie ich może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z naszego sklepu internetowego i niektórych naszych usług.

 

Wyświetlanie strony i komunikacja z użytkownikiem serwisu

 

Wraz z wyświetlaniem strony internetowej www.4iq.com.pl w dostępnych przeglądarkach internetowych następuje wymiana informacji pomiędzy Twoim urządzeniem mobilnym, komputerem lub innym urządzeniem, a serwerami 4IQ GROUP Sp. z o.o. Wszelkie pozyskiwane informacje w związku z wyświetlaniem strony są wykorzystywane do sprawnego działania zachodzących procesów informatycznych na stronie lub innych procesów zachodzących w Twojej przeglądarce.

W czasie wyświetlania strony www.4iq.com.pl Twoja przeglądarka może przesyłać następujące informacje: adres IP, godzinę wejścia i wyjścia, nazwę i adres URL wyświetlanego pliku, stronę lub aplikację z której nastąpiło wejście. Niniejsze dane przekazywane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności oraz komfortowego i niezakłóconego korzystania ze Strony Internetowej. Powyższe dane przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit f RODO – zgodnie z ww. celami.

Dane te przechowywane są jedynie w czasie Twojego pobytu w serwisie www.4iq.com.pl, następnie w momencie zamknięcia strony internetowej są automatycznie usuwane, o ile nie dokonałeś czynności, np. zakupu, skierowania zapytania, przesłania aplikacji, która wymagałaby dalszego przetwarzania. W takim przypadku Twoje dane mogą być przechowywane zgodnie z okresami wskazanymi w tabeli powyżej.

 

Administrator zapewnia rozwiązania techniczne umożliwiające kontaktowanie się z nim za pomocą formularza elektronicznego. Dane osobowe osób korzystających z formularza kontaktowego (w tym m.in.: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail), będą przetwarzane przez Administratora w celu identyfikacji, przesłania i obsługi zapytania użytkownika za pośrednictwem udostępnionego formularza.

Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane przez Administratora do przyjęcia i obsługi zapytania użytkownika. Niepodanie tych danych uniemożliwia obsługę zapytania. Podanie pozostałych rodzajów danych jest dobrowolne. użytkownik może je jednak podać w celu ułatwienia kontaktu z Administratorem lub obsługi jego zapytania.

 

Działania marketingowe

 

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w celu prowadzenia działań marketingowych. Mogą one polegać na wysyłaniu wiadomości e-mail o ofertach lub treściach, które w niektórych przypadkach mogą zawierać informacje handlowe.

Usługa newslettera jest świadczona przez Administratora na rzecz osób, które podały w tym celu swój adres e-mail. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora:

·         w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez użytkownika poprzez akceptację odpowiedniego check-boxa na otrzymywanie newsletterów;

·         w celach analitycznych i statystycznych - wówczas podstawą prawną przetwarzania polegającą na prowadzeniu analiz statystycznych skuteczności naszych działań marketingowych, jest prawnie uzasadniony interes Administratora w ulepszaniu naszej komunikacji marketingowej;

·         w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami - podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na ochronie jego praw.

Podanie powyższych danych jest wymagane przez Administratora w celu świadczenia usługi marketingowej i newslettera. Niepodanie tych danych uniemożliwia nam wysyłanie użytkownikom komunikatów marketingowych lub świadczenie usługi newslettera.

Konkursy organizowane przez 4IQ GROUP Sp. z o.o. mają na celu promocję marki 4IQ. Wszelkie szczegółowe informacje odnośnie konkursów znajdziesz na stronie internetowej w dostępnych regulaminach konkursów oraz w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram. O ile w regulaminie konkursu nie postanowiono inaczej, a nie wyraziłeś zgody na przetwarzania danych w innym celu niezwiązanym z danym konkursem - Twoje dane wykorzystywane będą jedynie do celów konkursowych.

Media społecznościowe służą zapewnieniu bieżącego dostępu do informacji odnośnie nowych produktów, promocji, czy konkursów, za pośrednictwem serwisów społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, Tik Tok). Dane Osobowe użytkowników mediów społecznościowych są przetwarzane przez Administratora w związku z prowadzeniem jego profilu w szczególności w celu promowania wydarzeń organizowanych przez Administratora (w tym konkursów), usług, akcji marketingowych oraz sprzedawanych przez Administratora produktów.

 

Bezpieczeństwo

 

Administrator dokłada wszelkich starań i podejmuje niezbędne działania, aby zapewnić poszanowanie Twojej prywatności i ochronę Twoich danych osobowych.

 

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka, aby zapewnić bezpieczeństwo przetwarzanych przez niego danych osobowych.

 

Administrator zapewnia, że dostęp do danych mają jedynie upoważnione osoby, z którymi zawarł on stosowne umowy powierzenia lub udostępnienia danych.

 

Administrator podejmuje niezbędne działania, by podmioty z nim współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenia Administratora.

 

Administrator wprowadził niezbędne środki techniczne, w tym szyfrowanie danych, w celu zapobiegania lub zminimalizowania skutkom ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

 

Zmiany Polityki Prywatności

 

Aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych niniejszy dokument będzie regularnie analizowany i zmieniany w związku ze zmianami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, aktualizacją wewnętrznych procedur oraz wszelkimi działaniami podejmowanymi w celu zapewnienia należytej ochrony Twoich danych osobowych.

 

 

Niniejsza Polityka obowiązuje od dnia 01.04.2023 r.

close

Lista życzeń