Klauzula informacyjna 4IQ Group Sp. z o.o.

 

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych.

 

Podstawowym celem RODO jest zapewnienie skutecznej ochrony danych osobowych osób fizycznych.

 

1. Administrator danych osobowych

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest 4IQ Group Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie przy ul. Przemysłowej 3, 14-200 Iława. W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych możecie się Państwo skontaktować z Administratorem za pośrednictwem listu tradycyjnego wysłanego na adres podany wyżej; poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres odo@4iq.com.pl lub dzwoniąc pod numer tel. +48 89 674 92 57

 

2. Zgodność przetwarzania danych osobowych z prawem

 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla dokonywania określonych transakcji lub czynności. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 RODO, tj:

 

§  zgody (art. 6 ust. 1 lit. a))

§  realizacji umowy (art. 6 ust 1 lit. b))

§  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c))

§  prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f))

 

3. Cel przetwarzania danych osobowych

 

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w celach niezbędnych do:

 

§  przygotowania oferty / zamówienia

§  zawarcia i wykonania umowy łączącej strony

 • wykonania ciążących na Administratorze danych osobowych obowiązków np. wystawienie i przechowywanie dokumentów księgowych, procedowanie w zakresie postępowania reklamacyjnego, archiwizacja itp.
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora danych
 • realizacji działań zgodnych z treścią udzielonej przez Państwa zgody

 4. Odbiorcy danych osobowych

 • instytucje upoważnione z mocy prawa
 • podmioty trzecie, tj. firmy świadczące usługi dla 4IQ Group Sp. z o.o., z którymi podpisano umowy powierzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy
 • podmioty prowadzące działalność spedycyjną / pocztową / kurierską

5. Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe mogą być przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji wskazanych powyżej celów, tj.:

§  nie dłużej niż 5 lat, dotyczy dokumentów księgowych i podatkowych

§  do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu nienależytego wykonania umowy / rękojmi / gwarancji itp.

§  nie dłużej niż 3 lata od likwidacji konta w e-sklepie

§  do czasu cofnięcia przez Państwa wyrażonej wcześniej zgody

 

Jeżeli przepisy prawa będą wymagały wcześniejszego usunięcia Państwa danych osobowych lub dłuższego ich przechowywania, Administrator zastosuje się do takiego obowiązku.

 

6. Zautomatyzowanie i profilowanie

 

Państwa dane mogą być przetwarzane w formie profilowania analitycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności. Nie wywołuje to jednak dla Państwa żadnych skutków prawnych. Wiążące decyzje nie będą zautomatyzowane.

 

 

7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

 

Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

§  prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie

§  prawo dostępu do treści Twoich danych osobowych

 • prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych
 • prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na Twoją szczególną sytuację – w przypadkach, kiedy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu
 • prawo żądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia Twoich
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

W celu skorzystania z powyższych praw, lub w razie wątpliwości, co do zgodności z prawem  przetwarzania Państwa danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem.

 

 

close

Lista życzeń