Weź udział w naszym konkursie dla klientów 4iQ!

Zabawa w Twoim ogrodzie 2023

Jeżeli jesteś naszym klientem - złożyłeś zamówienie w naszym sklepie internetowym www.4iq.com.pl, lub poprzez serwisy ujęte w regulaminie konkursu, a przedmiotem zamówienia był domek dla dzieci, lub jeden z naszych placów zabaw (drewnianych, lub metalowych) i posiadasz konto w serwisie Facebook - wyślij nam zdjęcia (na adres mailowy konkurs@4iq.com.pl), lub film ukazujący wykorzystanie tego produktu w Twoim ogrodzie, spełnij wszystkie warunki ujęte w regulaminie konkursu i weź udział w konkursie, wygraj jedną z 7 nagród!

 

Warunki udziału  w konkursie i regulamin:

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO
„ZABAWA W TWOIM OGRODZIE 2023”

 

 

1. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w Konkursie o nazwie „Zabawa w Twoim ogrodzie 2023” zwanym dalej „Konkursem”

2. Organizatorem Konkursu jest firma 4iQ GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Iławie, ul. Ludwika Mierosławskiego 6, 14-200 Iława, zwana dalej „Organizatorem konkursu”.

3. Konkurs prowadzony jest poprzez oficjalny fanpage 4iQ Group Sp. z o.o. w serwisie Facebook https://www.facebook.com/4iqgroup/

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, ani związany z serwisem Facebook.

5. Serwis Facebook nie ponosi żadnej odpowiedzialności za organizację i przeprowadzenie Konkursu. 

6. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

7. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z Internetem oraz posiadanie profilu na Facebooku. Na profilu uczestnika Konkursu muszą zostać podane prawdziwe dane.

8. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy 4iQ Group Sp. z o.o. ani osoby współpracujące z 4iQ Group Sp. z o.o. na podstawie umów o dzieło, zlecenia lub innych umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o umowie zlecenia.

9. Uczestnicy obowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu. Nieprzestrzeganie Regulaminu uzasadnia dyskwalifikację Uczestnika.

1.     Konkurs rozpoczyna się 24. kwietnia 2023 i będzie trwał do 31. stycznia 2024 roku.

2.     Konkurs polega na przysłaniu fotografii lub filmu własnego autorstwa, ilustrujących własną aranżację wraz z:

11.1 dowolnym domkiem ogrodowym zakupionym w sklepie 4iQ lub poprzez platformy zakupowe/ serwisy wymienione w p. 11.3 lub

11.2 dowolnym modelem placu zabaw zakupionym w sklepie 4iQ lub poprzez platformy zakupowe/serwisy wymienione w p. 11.3.

11.3 Warunkiem udziału w Konkursie jest zakupienie produktów wymienionych w p. 11.1 lub p. 11.2:

- w sklepie 4iQ www.4iq.com.pl,

- na platformach Allegro:

https://allegro.pl/uzytkownik/SmA-4IQ , https://allegro.pl/uzytkownik/www_4iq_pl/ 

 

- lub w serwisach:
https://erli.pl/sklep/4iQ/57792https://www.mall.pl/partner/4iqhttps://www.empik.com/sklepy/4iq-group-sp-zo-o,2281,m#oferta

 

11.4 W Konkursie mogą być uwzględnione prace konkursowe, które zostały podesłane rok temu (poza pracami nagrodzonymi). W tym celu należy podesłać zgłoszenie jeszcze raz.

11.5 Zadanie konkursowe brzmi:

„Pokażcie nam na fotografiach, jak zaaranżowaliście ogrodowe miejsce zabaw swojego dziecka. Jeśli posiadacie własny domek ogrodowy, plac zabaw z oferty naszego sklepu – zapraszamy do wspólnej zabawy. Najciekawsze aranżacje zostaną nagrodzone”.

 

11.6 Wymogi prac konkursowych. Prace konkursowe mają spełniać następujące wymogi: fotografie w rozmiarze minimum 1200 pikseli

(krótszy bok) lub filmy o maksymalnym rozmiarze pliku/ plików do 4GB;


11.7 Sposób przesyłania prac. 
Prace należy przesłać na adres email: konkurs@4iq.com.pl. W tytule maila należy podać: Konkurs „ZABAWA W TWOIM OGRODZIE 2023”. W treści maila należy podać: imię i nazwisko autora pracy, pełne dane adresowe oraz nazwę produktu, który jest na zdjęciach/ w filmie. Prace konkursowe zapisane w plikach o łącznym ciężarze większym niż 20MB (maksymalnie do 2,5 GB) należy przesłać przez platformę internetową WeTransfer.com. Podając w oknie wiadomości (message) dokładnie takie dane, jak dla wiadomości e-mail.

 

11.8 Prace konkursowe będą udostępniane na portalu https://www.facebook.com/4iqgroup/.

 

12. 4iQ Group powoła Komisję Konkursową składającą się z trzech pracowników, której zadaniem jest czuwanie nad prawidłowym przeprowadzeniem Konkursu oraz wyłonienie zwycięzców Konkursu.

13. Spośród dodanych w Konkursie prac fotograficznych lub filmowych Komisja Konkursowa wyłoni najładniejsze według Komisji prace, które zostaną nagrodzone. Przy ocenie prac konkursowych Komisja będzie brała pod uwagę przede wszystkim kryteria estetyczne pracy. Dodatkowym argumentem, branym pod uwagę przy ocenie, będzie udostępnienie Konkursu na tablicy Uczestnika w serwisie Facebook oraz dołączenie do grona fanów 4iQ Group w serwisie Facebook.

4.     Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do dnia 20 lutego 2024 roku na fanpage’u 4iQ Group Sp. z o.o. na Facebooku.

15. Nagrodami w Konkursie są:

15.1 Nagrody główne:

I MIEJSCE: Bon o wartości 2000 zł brutto do wykorzystania w sklepie www.4iQ.com.pl

II MIEJSCE: Bon o wartości 1000 zł brutto do wykorzystania w sklepie www.4iQ.com.pl

III MIEJSCE: Bon o wartości 800 zł brutto do wykorzystania w sklepie www.4iQ.com.pl

 

15.2 Nagrody dodatkowe.

1) Namiot tipi

https://www.4iq.com.pl/namioty-tipi/1962-niebieskie-tipi-dla-dzieci-w-gwiazdki-z-poduszkami-5902490699021.html o wartości 299 zł

2) Bocianie gniazdo

https://www.4iq.com.pl/akcesoria-na-place-zabaw/1505-siedzisko-bocianie-gniazdo-z-namiotem-o-srednicy-100-cm-5902490694002.html o wartości 269 zł

3) Metalowa huśtawka obrotowa

https://www.4iq.com.pl/drewniane-domki-i-place-zabaw/1869-metalowa-hustawka-wahadlowo-obrotowa-tola-limonkowa.html o wartości 219 zł

4) Metalowa huśtawka

https://www.4iq.com.pl/place-zabaw/2322-metalowa-hustawka-nela-czerwona-5904506710607.html o wartości 319 zł

 

16. Fundatorem nagród jest 4iQ Group Sp. z o. o.

17. Do wartości nagród wymienionych w p. 15 zostaną dodane dodatkowe nagrody pieniężne w wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie, w kwocie stanowiącej 11,11 % wartości nagrody. Zdobywca nagrody zgadza się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz, lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej nagrody w Konkursie. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem laureatowi nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. Zwycięzca jest zobowiązany przekazać Organizatorowi wszelkie dane, niezbędne do wypełnienia w/w obowiązków.

18. Nagroda w Konkursie nie podlega wymianie na wartość gotówkową lub inną nagrodę.

19. Osoba biorąca udział w Konkursie, która otrzymała informację o przyznaniu jej nagrody, obowiązana jest w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu do przesłania wiadomości poprzez portal Facebook celem podania danych umożliwiających przesłanie jej nagrody. W przesłanej wiadomości laureat Konkursu zobowiązany jest podać adres, na który ma zostać przesłana przyznana nagroda. (Dodatkowo dane niezbędne do wypełnienia obowiązków podatkowych wymienionych w pkt. 16) Nieprzesłanie danych we wskazanym terminie oznacza, że zwycięzca rezygnuje z nagrody.

20. Nagroda rzeczowa zostanie wysłana na adres wskazany przez laureata w terminie 30 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu.

21. Laureat po rozwiązaniu Konkursu jest zobowiązany pozostawić swój komentarz przez przynajmniej 30 dni od dnia ogłoszenia wyników.

22. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych Uczestnika pozostawionych w komentarzu.

23. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników w komentarzach, jak również danych, o których mowa w pkt 17 jest 4iQ Group sp. z o.o. Dane osobowe przekazane 4iQ Group sp. z o.o. przez Uczestników Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu oraz w celach marketingowych. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

24. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem, iż Uczestnik jest autorem i posiada prawa autorskie do materiału zgłoszonego w Konkursie, jak również że materiał ten nie narusza praw autorskich osób trzecich.

25. Przystępując do konkursu Uczestnik oświadcza również, że wszelkie osoby uwidocznione w Pracy Konkursowej wyrażają zgodę na opublikowanie ich wizerunku.

26. Przystępując do Konkursu Uczestnik przenosi na Organizatora prawo do korzystania z Pracy Konkursowej oraz jej rozpowszechniania i pobierania pożytków na wszelkich polach eksploatacji, a w szczególności dotyczy to:

a) utrwalania i zwielokrotnianie Pracy Konkursowej w całości lub części każdą techniką i na każdym nośniku,

b) wprowadzania do pamięci urządzeń elektronicznych, w tym komputera oraz wprowadzanie i rozpowszechnianie poprzez sieci komputerowe, w tym Internet,

c) rozpowszechniania, w tym wprowadzania do obrotu i udostępniania w innych formach Pracy Konkursowej oraz jej opracowań utrwalonych i zwielokrotnionych każdą techniką i przy zastosowaniu każdej techniki udostępniania,

d) publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do Pracy Konkursowej w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

e) korzystanie z Pracy Konkursowej oraz jej opracowań w celu promocji lub reklamy we wszelkich materiałach promocyjnych lub reklamowych, w tym w wydawnictwach książkowych, e-bookach, audiobookach, prasie, telewizji, radiu, Internecie, w reklamie zewnętrznej, itp.

27. Organizator ma prawo usunąć Prace Konkursowe, które zawierać będą treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

28. Wszelkie reklamacje należy zgłaszać pisemnie na adres 4iQ Group sp. z o.o., ul.  Ludwika Mierosławskiego 6, 14-200 Iława, z dopiskiem „nazwa konkursu- REKLAMACJA” w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników. Reklamacja powinna zawierać wyjaśnienie jej przyczyn oraz dokładne dane osobowe Uczestnika. Reklamacje nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

29. Organizator rozpatruje reklamacje w terminie 15 dni od ich doręczenia na podstawie niniejszego regulaminu. Odpowiedź na reklamację 4iQ Group przekazuje pisemnie na adres wskazany przez Uczestnika.

30. Do uczestnictwa w Konkursie niezbędne jest posiadanie przez Uczestnika dostępu do komputera lub urządzenia mobilnego z Internetem oraz posiadanie profilu na Facebooku. Na profilu Uczestnika Konkursu muszą zostać podane prawdziwe dane.

31. Stwierdzenie podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych na profilu na Facebooku skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika, a w przypadku przyznania mu nagrody uzasadnia wykreślenie go z listy Laureatów i przyznanie nagrody kolejnej osobie wybranej przez komisję Konkursową.

32. Regulamin Konkursu dostępny jest na fanpage’u 4iQ Group Sp. z o.o. na Facebooku, na stronie: https://www.4iq.com.pl/content/39-konkurs-zabawa-w-twoim-ogrodzie oraz w siedzibie 4iQ Group sp. z o.o.

33. 4iQ Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

34. 4iQ Group sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych lub zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany.

35. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

36. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozpatrywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby 4iQ Group sp. z o.o.

37. 4iQ Group sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona niezwłocznie na fanpage’u 4iQ GROUP Sp. z o.o. na Facebooku.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla Uczestnika konkursu 4iQ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), firma 4iQ Group sp. z o.o.  informuje, że:

1.     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4iQ Group sp. z o.o.  z siedzibą w Iławie, ul. Ludwika Mierosławskiego 6 (dalej: „4iQ”),

2.     Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konkursu dotyczącego produktów i marki 4iQ, przyznania nagrody i wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych.

3.     W sprawie przetwarzania danych można skontaktować się z Administratorem Danych Osobowych poprzez e-mail: odo@4iq.com.pl.

4.     Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, lecz jest konieczne do ww. celów.

5.     4iQ Group sp. z o.o. nie będzie udostępniać Pani/Pana danych podmiotom zewnętrznym, za wyjątkiem instytucji upoważnionych do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa (np. przepisów podatkowych).

6.     Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres: do dnia odwołania zgody; w celach archiwizacyjnych zgodnie z przepisami prawa.

7.     Posiada Pani/Pan prawo do: informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez 4iQ Group sp. z o.o. i uprawnieniach przysługujących zgodnie z RODO, dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, a także prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadkach i na warunkach określonych w RODO.

8.     Posiada Pani/Pan również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać e-mailem na adres: odo@4iq.com.pl lub pocztą tradycyjną na adres: 4iQ Group sp. z o.o., ul. Ludwika Mierosławskiego 6, 14-200 Iława

9.     Konsekwencją wycofania zgody na przetwarzanie danych będzie brak możliwości uczestnictwa w akcji promocyjnej/ konkursie.

10.  Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich ani wykorzystywane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania).

11.  Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie Pani/Pana danych przez 4iQ Group sp. z o.o. narusza przepisy RODO.

 

Niektóre z prac konkursowych z poprzednich edycji:

konkurs drewniane domki

close

Lista życzeń