Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu są:

  4iQ GROUP SP. Z O.O., ul. Mierosławskiego 6, 14-200 IŁAWA KRS 0000515312, REGON 281602876, NIP 7441810795, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,

  ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON 280205080, NIP 7393617378, KRS 0001038546, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. 
  1. Celami Konkursu są:

   promocja marek,

   rozwijanie twórczej inicjatywy, kreatywności.

   1. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez serwisy Instagram i Facebook. Serwisy Instagram i Facebook nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją konkursu.

   Warunki uczestnictwa

   1. Udział w Konkursie jest dobrowolny i nieodpłatny.
   1. W Konkursie może wziąć udział osoba fizyczna (konsument w rozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego), zwana dalej Uczestnikiem, która:
   • zapoznała się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowała jego treść i wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu poprzez zgłoszenie udziału w Konkursie;
   • ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
   • posiada adres do doręczeń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
   • posiada publiczne i zweryfikowane konto (profil) w serwisach Instagram i Facebook
   • spełni wszystkie wymogi Zadania Konkursowego.
   1. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy Organizatora oraz podmioty i pracownicy podmiotów świadczących usługi na rzecz Organizatora przy organizowaniu Konkursu na podstawie umów cywilnoprawnych, a także członkowie najbliższej rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni oraz rodzeństwo) wyżej wymienionych osób.
   1. Uczestnik może wziąć udział w Konkursie tylko raz.
   1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględnienia w Konkursie wykonanych Zadań Konkursowych, których autorzy:  

   a) nie działają w własnym imieniu, lecz przez osoby trzecie,

   b) działają z fikcyjnych konta/profili;

   c) tworzą fikcyjne konta/profile;

   d) naruszają regulamin serwisów.

   e) użyli w Zadaniu Konkursowym słowa powszechnie uznanych za obelżywe, treści pornograficznych, treści propagujących nienawiść na tle rasowym, etnicznym i religijnym lub dyskryminujących grupy społeczne, naruszyli dobra osobiste osób lub podmiotów trzecich bądź Organizatora.

   1. Konkurs trwa od momentu opublikowania posta na Instagramie i Facebooku, czyli 6.12.2023r. o godz. 11:00 do ogłoszenia wyników – 14.12.2023r. do godz. 20:00. Odpowiedzi należy udzielać do 13.12.2023r. do 23:59.
   1. Konkurs odbywa się za pośrednictwem fanpage’ów na portalach społecznościowych na Instagramie i Facebooku:
   1. Dla zapewnienia prawidłowości przeprowadzenia Konkursu, Organizator powoła trzyosobową komisję, dalej zwaną Komisją Konkursu. Do zadań Komisji Konkursu należeć będzie czuwanie nad prawidłowością przebiegu Konkursu, podejmowanie decyzji we wszelkich kwestiach dotyczących Konkursu, w tym w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu oraz wyłonienie Uczestników, którym przyznane zostaną Nagrody (dalej: Zwycięzców). Decyzje Komisji są ostateczne, co nie pozbawia Uczestnika prawa do dochodzenia roszczeń wynikających z przepisów prawa.
   1. Uczestnicy na udzielenie odpowiedzi będą mieć 8 dni (od momentu opublikowania posta czyli od 6.12.2023 do 13.12.2023).
   1. Po zakończeniu Konkursu, Komisja Konkursu dokona oceny wykonanych przez Uczestników Zadań Konkursowych i wyłoni wśród Uczestników 2 Zwycięzców. Zwycięzcami będą osoby, które w ocenie Komisji Konkursu spełnią wszystkie warunki konkursu oraz  wykonają Zadanie Konkursowe najatrakcyjniej, najbardziej oryginalnie i kreatywnie.
   1. 14.12.2023 Komisja opublikuje komentarze pod postami konkursowymi, w którym wymieni listę zwycięzców poprzez nazwy profili.

   Zadanie konkursowe

   1. W czasie trwania konkursu, Uczestnik wykona Zadanie konkursowe polegające na:
   • skomentowaniu posta konkursowego na Instagramie lub Facebooku i kreatywnej odpowiedzi na pytanie Wymyśl idealną nazwę dla domku w którym mógłby zamieszkać Skrzat Zaleś”
   • oznaczeniu w komentarzu 3 znajomych którym Uczestnik chciałby polecić Zalesie Mazury Active SPA i Sklep 4iQ,
   • polubieniu posta konkursowego,
   • Polubieniu profili organizatorów na Instagramie lub Facebooku
   1. Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi tylko na jednym z w/w portali.

   Prawa do wykonanych Zadań Konkursowych

   17. Uczestnik zapewnia, że wykonane Zadanie Konkursowe nie będzie naruszać jakichkolwiek praw lub dóbr Organizatora, osób i podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich majątkowych i osobistych oraz dóbr osobistych.

   18. Uczestnik oświadcza, iż przysługuje mu do wykonanego Zadania Konkursowego wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że wykonane Zadanie Konkursowe nie jest obciążone żadnymi prawami osób trzecich, a praca nie była wcześniej publikowana.

   19. Na podstawie art. 921 § 3 ustawy Kodeks cywilny Organizator zastrzega z chwilą wydania Nagrody – nabycia niewyłącznej licencji do nagrodzonego w Konkursie Zadania Konkursowego bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, a nagrodzony Uczestnik Konkursu (Zwycięzca) udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji do nagrodzonego Zadania Konkursowego na następujących polach eksploatacji:

   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt b - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci telekomunikacyjnych i informatycznych.

   Nagroda

   20. Nagrodami są:

   • Voucher na 2000zł na pobyt rodzinny w Zalesie Mazury w dowolnym okresie
   • Voucher na 2000zł na dowolny domek ogrodowy dla dzieci z portfolio 4iQ Group

   21. Sponsorami nagród są organizatorzy:

   • ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA, REGON 280205080, NIP 7393617378, KRS 0001038546, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.
   • 4iQ GROUP SP. Z O.O., ul. Mierosławskiego 6, 14-200 IŁAWA KRS 0000515312, REGON 281602876, NIP 7441810795, SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO.

   22. Informacja o wygranej w Konkursie zostanie przesłana Zwycięzcom poprzez komentarz pod postem konkursowym na Instagramie.

   23. Warunkiem otrzymania Nagrody jest przekazanie przez Zwycięzcę Organizatorowi w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Organizatora, wiadomości e-mail, która będzie zawierać niezbędne informacje do przekazania Nagrody, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, adresu e-mail.

   24. Zwycięzca konkursu jest uprawniony do odbioru nagrody konkursowej przyznanej mu zgodnie z pkt 20 Regulaminu, pod warunkiem uiszczenia kwoty podatku od nagród do wpłaty, której Organizator konkursu jest zobowiązany na rzecz właściwego Urzędu Skarbowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o PIT.

   25. W przypadku nieprzekazania przez Zwycięzcę w terminie i na zasadach określonych w ust. 7 powyżej danych niezbędnych do przekazania Nagrody, Komisja Konkursowa wybierze kolejnego Uczestnika otrzymującego daną Nagrodę.

   26. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie przekazanie Uczestnikowi Nagrody, jeśli brak możliwości przekazania Nagrody wyniknął wyłącznie z niepodania przez Uczestnika danych wymaganych do doręczenia Nagrody lub podaniu danych nieprawidłowych lub niezgodnych z Regulaminem.

   27. Każda Nagroda zostanie przesłana jednokrotnie przez Organizatora za na adres wskazany przez Zwycięzcę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie 7 dni od dnia przesłania przez Zwycięzcę w odpowiedzi na informację powiadamiającą o przyznanej Nagrodzie wszelkich danych umożliwiających wysyłkę Nagrody.

   28. Zwycięzca nie może przenieść praw do przyznanej nagrody na osobę trzecią.

   29. Zwycięzca ma możliwość zrzeczenia się prawa do przyznanej mu Nagrody, składając Organizatorowi stosowne oświadczenie na piśmie.

   30. Nagroda zostanie wysłana Uczestnikowi na koszt Organizatora.

   31. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do żądania zamiany Nagrody na nagrodę pieniężną.

    Dane Osobowe

   32. Administratorami danych osobowych są podmioty wymienione w pkt 1 niniejszego Regulaminu, tj. 4iQ GROUP SP. Z O.O.,  oraz ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA. Każdy z wymienionych podmiotów administruje danymi samodzielnie, co za tym idzie, nie posiadają one statusu współadministratorów danych osobowych. Kontakt w sprawie danych osobowych Uczestników konkursu udostępniony 4iQ GROUP SP. Z O.O.,  do przetwarzania jest możliwy korespondencyjnie za pośrednictwem adresu e-mail: odo@4iq.com.pl Kontakt w sprawie danych osobowych Uczestników konkursu udostępnionych ZALESIE MAZURY MARIUSZ CZESZEJKO-SOCHACKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA do przetwarzania jest możliwy korespondencyjnie za pośrednictwem adresu e-mail: marketing@zalesiemazury.pl.

   33. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO zgoda Uczestników na udział w Konkursie oraz art. 6 ust. 1 lit f tj. prawnie uzasadniony interes administratora, w szczególności w zakresie rozpoznawania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

   34. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w zakresie i w celu niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia Zwycięzców, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji a w przypadku Zwycięzców również powiadomienia o przyznaniu Nagrody, wydania Nagrody.

   35. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi warunek wydania Nagród Zwycięzcom czy złożenia reklamacji, w zakresie danych identyfikacyjnych, adresowych.

   36. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania Konkursu, a po jego zakończeniu do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, nie dłużej niż przez 5 lat, od końca roku kalendarzowego w którym przeprowadzono Konkurs.

   37. Administratorzy realizują prawa osób, których dane dotyczą, tj. dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

   38. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, Uczestnik ma prawo cofnąć zgodę, w każdym czasie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody wymaga zgłoszenia elektronicznego na adres e-mail.

   39. Odbiorcą danych są: podmioty świadczące usługi hostingowe, usługi pocztowe, podmioty, z którymi współpracują administratorzy w ramach usług księgowych i podatkowych, organy publiczne na podstawie i w granicach prawa w szczególności jak KAS, organy ścigania.

   40. Dane osobowe nie są przetwarzane automatycznie i poddawane profilowaniu.

    Reklamacje

   41. Wszelkie reklamacje oraz uwagi dotyczące zasad, przeprowadzenia lub rozstrzygnięcia konkursu prosimy zgłaszać mailowo na adres: marketing@4iq.com.pl

   42. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika oraz uzasadnienie reklamacji. W tytule wiadomości prosimy dodać opis („MIKOŁAJKOWY KONKURS).

   43. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 30 dni od daty ich wpłynięcia.

    Postanowienia końcowe i informacje techniczne.

   44. Regulamin wchodzi w życie z dniem 06.12.2023 r.

   45. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie i rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

   46. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przesłania przez potencjalnego Uczestnika wykonanego Zadania Konkursowego z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Uczestnika.

   47. Regulamin Konkursu udostępniony jest w czasie trwania Konkursu w na stronie internetowej www.4iQ.com.pl

   48. Organizator zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań celem polubownego załatwienia wszelkich sporów mogących powstać w związku przeprowadzeniem Konkursu.

   49. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów jest sąd właściwy miejscowo i rzeczowo zgodnie z przepisami prawa.

   50. Zmiana Regulaminu wymaga opublikowania i poinformowania Uczestników o dokonanych przez Organizatora zmianach. Zmiany mogą być dokonywane wyłącznie z przyczyn dostosowania Regulaminu do norm obowiązujących przepisów prawa.

    

   close

   Lista życzeń